ПТП Будівельне креслення група №7А

«Погоджено»

Заст. директора з НВЧ

__________ Н.А. Бідна

 

   « 31» вересня 2017року

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теоретичних і лабораторно-практичних занять

з предмету

 «Будівельне креслення»

в групах підготовки інтегрованої професії

              «Штукатур (2-4 розряд), маляр (2-3 розряд),

           лицювальник – плиточник (2 – 3 розряд»

(термін навчання 3 роки)

 

№ тем

уро-

ків

Назва професій та тем

Кількість годин

Дата занять,

№№ груп

 

 

 

 

Штукатур 2, 3 розряд, Маляр 2 розряд, Лицювальник – плиточник 2 розряд

 

 

 

1

 

Формати і рамки. Основний напис. Лінії креслення. Шрифти

4

 

 

 

1

Загальні відомості про стандарти для креслень

1

 

 

 

2

Види ліній, співвідношення товщин, призначення. Шрифти креслярські

1

 

 

 

3

Практична робота №1: виконати основний напис. Зобразити види ліній

1

 

 

 

4

Практична робота №2: Написати креслярським шрифтом великі і малі літери українського алфавіту, цифри

1

 

 

2

 

Правила нанесення розмірів на кресленнях. Масштаби.

3

 

 

 

5

Основні відомості про розміри  на кресленнях

1

 

 

 

6

Масштаби: визначення , призначення та позначення на кресленнях

1

 

 

 

7

Практична робота №3: Виконати графічне зображення в масштабах 1:1,  1:2,  2:1. Нанести розміри на графічне зображення деталі.

1

 

 

3

 

Графічний склад зображень

4

 

 

 

8

Проведення паралельних та перпендикулярних ліній. Побудова кутів різних величин.

1

 

 

 

9

Спряження. Уклон і конусність

1

 

 

 

10

Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини

1

 

 

 

11

Практична робота №4: Виконати креслення контуру деталі з використанням поділу відрізків і кутів на рівні частини.

1

 

 

4

 

Побудова та читання виглядів

6

 

 

 

12

Поняття про проеціювання. Види проекцій

1

 

 

 

13

Зображення проекцій геометричних тіл

1

 

 

 

14

Побудова проекцій точок, що належать поверхням геометричних тіл

1

 

 

 

15

Розгортки поверхонь геометричних тіл, правила їх виконання

1

 

 

 

16

Практична робота №5: Виконати креслення деталі в трьох проекціях і знайти проекції точок на виглядах

1

 

 

 

17

Контрольна робота

1

 

 

5

 

Аксонометричні проекції

3

 

 

 

18

Види аксонометричних проекцій

1

 

 

 

19

Осі проекцій. Побудова аксонометричних проекцій

1

 

 

 

20

Практична робота №6: Побудувати прямокутні диметричні та ізометричні проекції плоских фігур за заданими розмірами

1

 

 

6

 

Перерізи та розрізи. Технічне рисування

5

 

 

 

21

Призначення перерізів і їх утворення

1

 

 

 

22

Поняття про розрізи, їх відмінність від перерізів

1

 

 

 

23

Поняття про технічне рисування, відмінність його від креслення

1

 

 

 

24

Практична робота №7: Виконати простий переріз деталі (горизонтальний, вертикальний)

1

 

 

 

25

Практична робота №8: Виконати технічні рисунки плоских тіл довільної форми, простих будівельних деталей

1

 

 

7

 

Загальні відомості про будівельні креслення

1

 

 

 

26

Особливості будівельного креслення. Зміст та види будівельних креслень

1

 

 

 

 

Всього годин:

26

 

 

 

 

Штукатур 4 розряд, Маляр 3 розряд, Лицювальник – плиточник 3 розряд

 

 

 

8

 

Креслення в аксонометричних проекціях

4

 

 

 

27

Побудова нескладних аксонометричних проекцій будівельних деталей

1

 

 

 

28

Порівняння проекцій деталей у прямокутній та косокутній аксонометричних проекціях

1

 

 

 

29

Практична робота №9: Побудувати прямокутні аксонометричні та диметричні проекції правильної прямої шестигранної призми із стороною основи 60мм і висотою 100мм

1

 

 

 

30

Практична робота №10: Побудувати прямокутні аксонометричні та диметричні проекції куба з колами, вписаними у видимі його грані; ребро куба 80мм

1

 

 

9

 

Робочі креслення деталей

3

 

 

 

31

Порядок виконання робочого креслення деталі за його ескізом

1

 

 

 

32

Умовності й спрощення зображень деталей у кресленнях

1

 

 

 

33

Практична робота №11: Виконати робоче креслення деталі

1

 

 

10

 

Особливості будівельних креслень

9

 

 

 

34

Короткі відомості про стандарти, що застосовуються в будівельних кресленнях. Масштаби будівельних креслень

1

 

 

 

35

Основні умовності при зображені на будівельних кресленнях

1

 

 

 

36

Нанесення розмірів написів, посилань на будівельних кресленнях

1

 

 

 

37

Вимоги державних стандартів щодо зображення на кресленнях будівельних матеріалів

1

 

 

 

38

Склад будівельних креслень. Будівельний генеральний план

1

 

 

 

39

Практична робота №12: Виконати фрагмент плану типового поверху житлового цегляного будинку

1

 

 

 

40

Практична робота №13: Виконати схему розташування елементів фундаменту житлового будинку

1

 

 

 

41

Практична робота №14: Виконати схему розташування елементів плит перекриття житлового  будинку

1

 

 

 

42

Контрольна робота

1

 

 

11

 

Робочі креслення: плани, фасади, розрізи будівель

2

 

 

 

43

Правила виконання креслень будівель

1

 

 

 

44

Фасади будівлі. Плани будівлі. Розрізи будівлі

1

 

 

12

 

Координатні осі й нанесення розмірів на креслення

2

 

 

 

45

Координатні осі. Крок та прогін будівлі

1

 

 

 

46

Практична робота №15: Накреслити простий план поверху і нанести координатні осі

1

 

 

13

 

Умовні графічні позначення елементів будівлі

2

 

 

 

47

Основні написи на будівельних кресленнях

1

 

 

 

48

Практична робота №16: Нанести умовні графічні зображення елементів будівлі на запропонований план. Зробити основні написи на креслені

1

 

 

14

 

Креслення планів, фасадів та розрізів будівель

6

 

 

 

49

Плани будівлі. Розташування січних площин

1

 

 

 

50

Практична робота №17: Виконати креслення простого плану будівлі

1

 

 

 

51

Архітектурний та конструктивний розрізи будівлі

1

 

 

 

52

Практична робота №18: Виконати креслення простого розрізу будівлі

1

 

 

 

53

Фасади та правила креслення фасадів

1

 

 

 

54

Практична робота №19: Виконати креслення архітектурного фасаду

1

 

 

15

 

Ескізи

3

 

 

 

55

Ескізи. Виконання робочого креслення за ескізом

1

 

 

 

56

Практична робота №20: Виконати ескіз розкладки плитки на заданій площині з нанесенням розмірів

1

 

 

 

57

Контрольна робота

1

 

 

 

 

Всього годин:

31

 

 

 

 

Всього годин на предмет:

57

 

 

 

 

 

 

Викладач                                          Алєсенко М.Є.